Nákupný košík
je prázdny
>   E-shop >   Obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov e-shopu

Obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov e-shopu

Obchodné podmienky


I. Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Optik Petrík,s.r.o., so sídlom Komenského 67, 040 01 Košice, IČO: 36601136, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17460/V, DIČ: 2022100828, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

I.a  Prevádzkovateľom internetového obchodu www.optikpetrik.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Optik Petrík, s.r.o.
Komenského 67
040 01 KOŠICE
IČO: 36601136
IČ DPH: SK2022100828

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Vložka č. 17460/V, oddiel: Sro.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. 055/6220781 ,  fax. 055/6224547
www.soi.sk

I.b Čísla bankových účtov:
VUB: 2108830558/0200


I.c Maloobchodné predajňe a prevádzkareň:

Optik Petrík,s.r.o. Komenského 67
040 01 Košice
Zodpovedný vedúci: Radovan Petrík


I.d  Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v  bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.

I.e Používaním WWW stránok internetového obchodu www.optikpetrik.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

I.f  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

I.g Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

II. Objednávanie tovaru

II.a Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:
1. prostredníctvom internetových stránok www.optikpetrik.sk
2. osobne v predajni –
Optik Petrík, Komenského 67, 040 01 Košice

II.b  Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky

II.c  Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.

II.d  Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

II.e  Kupujúci má právo o stornovanie objednávky ale najneskôr do 24 hodín od objednania tovaru buď písomnou formou na mail info@optikpetrik.sk alebo telefonický na čísle 055/6330448 alebo na mobilnom telefónnom čísle 0905449222 alebo priamo na prevádzke firmy Optik Petrík, Komenského 67, 040 01 Košice.

II.f  V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.

II.g Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).


III. Cena za tovar

III.a Ceny uvedené na internetových stránkach www.optikpetrik.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Pre nákup tovarov priamo v predajni  Optik Petrík  platia ceny ktorými sú tieto tovary v predajni označené.

III.b Predajca - spoločnosť Optik Petrík,s.r.o. je platcom DPH – IČ DPH: SK202210828
III.c Ceny uvedené na internetových stránkach www.optikpetrik.sk sú s DPH.

III.d Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
III.e K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.

III.f Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

IV. Platba za tovar

IV.a  Tovar je možné uhradiť:
1. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode
1.2 na základe zálohovej faktúry, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu.
2. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra
3. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni  OPTIK PETRÍK
4. Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:


IV.b Platby musia byť uskutočnené v EUR.

IV.d Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

V. DODACIE PODMIENKY


V.a Dodacia doba na tovar v ponuke www.optikpetrik.sk je nasledovná
1. ak je tovar na sklade predávajúceho alebo v predajni, potom je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky
2. ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný spravidla do 5-7 pracovných dní
3. v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky

V.b Doručenie poštou je do 48 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.

V.c O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok

V.d Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúcehoVI.. DOPRAVA TOVARU

VI.a Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.optikpetrik.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.

VI.b Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

1. v rámci SR – Slovenskou poštou
2. osobný odber v predajniach
Optik Petrík, Komenského 67, 040 01 Košice


VI.c  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

VI.d Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky

VI.e Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) –slúži ako dodací list, návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).

VI.f Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

VI.g Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


VI.h Poplatky za dodanie tovaru  sú nasledovné:

* ZDARMA – v rámci SR pri objednávke nad 150€  Slovenskou poštou
* 3,60 € - doprava v rámci SR Slovenskou poštou pri platbe na účet predávajúceho
* 6,60 € - doprava v rámci SR Slovenskou poštou pri platbe DOBIERKU

* 6,90 € - kuriérskou službou UPS

Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www. Optik Petrik.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24odín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@optikpetrik.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 055/6330448 reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Optik Petrík,s.r.o., Komenského 67, 040 01 Košice, prípadne doručte osobne do našej predajne v Košiciach. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

VII.a VRATENIE TOVARU

Všetok tovar* zakúpený v internetovom obchode optikpetrik.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Optik Petrík,s.r.o. Komenského 67,040 01 Košice, prípadne doručiť osobne do našej predajne v Košiciach. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdŕžaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

 

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VIII.a  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

VIII.b  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

VIII.c  Zásady ochrany osobných údajov, ako aj informácie o právach dotknutej osoby podľa čl. 13 GDPR sú obsahom samostatného dokumentu, ktorý tvorí súčasť týchto obchodných podmienok. 

VIII.d Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.optikpetrik.sk . 

VIII.d Prevádzkovateľ internetových stránok www.optikpetrik.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


IX. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

IX.a Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

IX.b Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

X. POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

* poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
* predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
* predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
* predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
* predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
* predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
* predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
* predaj novín, časopisov a periodickej tlače
* lotérie a iné podobné hry

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

* kupujúci v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
* kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
2. tovar nesmie byť použitý,
3. tovar musí byť nepoškodený,
4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
5. musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.

* tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)

* pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XI.a. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

XI.b. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

XI.c. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

XI.d. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Právna doložka

Copyright
Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti OptikPetrík, s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Informácie o spracovaní osobných údajov

e-shop

podľa čl. 13 a príslušných recitálov nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti  so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES upravujúce ochranu osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (ďalej len „GDPR“)] a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Hore
© 2011 Optik Petrik| Design & Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk